انجام پروژه های طراحی ،  آموزش و تکثیر از سال 90-93