انجام پروژه طراحی تراکت و کارت ویزیت  داروخانه مجتمع کوروش مال در سال 97