ایجاد بستر آنلاین جهت همایش بین المللی خلیج فارس با هماهنگی موسسه مطالعات خلیج فارس در سال 1399