طراحی پروژه های تبلیغاتی موسسه علم روز , طراحی تصاویر بارگزاری شده در سایت - تراکت ها و کلیه امور تبلیغاتی موسسه آموزشی فرهنگی علم روز