انجام پروژه های نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری و آموزش نرم افزار های مربوطه سال 95 تا 96