انجام پروژه طراحی تراکت و کارت ویزیت  داروخانه مجتمع کوروش مال در سال 97

طراحی پروژه های تبلیغاتی موسسه علم روز , طراحی تصاویر بارگزاری شده در سایت - تراکت ها و کلیه امور تبلیغاتی موسسه آموزشی فرهنگی علم روز

انجام پروژه های نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری و آموزش نرم افزار های مربوطه سال 95 تا 96

انجام پروژه های طراحی ،  آموزش و تکثیر از سال 90-93 

 انجام پروژه طراحی نمودار های کتاب ریاضی سال 97