دارای گزینش هسته آموزش و پرورش 

نام موسسه / شركت يا سازمان

تاریخ خاتمه کار     

تاریخ شروع  كار

آموزشگاه كامپيوتر بزرگ اميد رايانه

88

85

آموزشگاه كامپيوتر  سپنتا گستر

90

89

دبيرستان اسري نوين

92

90

دبيرستان الزهرا

93

92

دبيرستان مهرورز

94

93

آموزشگاه زبان English Hut

96

95

مدرسه آموزش از راه دور صبا (بين المللي)

98

93

موسسه فرهنگي آموزشي كيسان

98

96

سازمان جهاني سوپر ساباكي (كيوكوشين)

98

94