دارای گزینش هسته آموزش و پرورش 

نام موسسه / شركت يا سازمان

تاریخ خاتمه کار     

تاریخ شروع  كار

آموزشگاه كامپيوتر بزرگ اميد رايانه

88

85

آموزشگاه كامپيوتر  سپنتا گستر

90

89

دبيرستان اسري نوين

92

90

دبيرستان الزهرا

93

92

دبيرستان مهرورز

94

93

آموزشگاه زبان English Hut

96

95

مدرسه آموزش از راه دور صبا (بين المللي)

1400

93

موسسه فرهنگي آموزشي كيسان

1400

96

سازمان جهاني سوپر ساباكي (كيوكوشين)

1400

94