• مهندس امین نوری
  مهندس امین نوری

  متولد - ایران - تهران – سال 1363 - 1984
  فوق لیسانس هوش مصنوعی

 • مهندس امین نوری
  مهندس امین نوری

  متولد - ایران - تهران – سال 1363 1984 
  فوق لیسانس هوش مصنوعی

 • مهندس امین نوری
  مهندس امین نوری

  متولد - ایران - تهران – سال 1363 1984 
  فوق لیسانس هوش مصنوعی

جدیدترین پروژه ها